W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

MONITORING

  Obwieszczenia pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

  1. Niniejszym informuję, że 24 godziny na dobę wokół terenu zakładu i przy wejściu do zakładu pracy (bramy wjazdowe, drzwi wejściowe, parking, boisko, plac zbaw, teren zielony wokół szkoły) Pracodawca będzie prowadzić monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Pracodawcy, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.
  2. Monitoring będzie obejmował wizję.
  3. Monitoringiem jest objęte bramy wjazdowe, drzwi wejściowe, parking, boisko, plac zbaw, teren zielony wokół szkoły. Dane z monitoringu są przechowywane przez 3 miesiące.
  4. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących w szkole lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
  5. Pracodawca oznacza pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych w terminie co najmniej na 1 dzień przed uruchomieniem monitoringu.
  6. Niniejsze obwieszczenie wchodzi w terminie 2 tygodni od jego ogłoszenia.

  Administratorem danych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Joninach. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Administratora, lub e-mailowo z wykorzystaniem adresu joniny@poczta.onet.pl

   

  Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach

  § 1

  Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu:

  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach.

  § 2

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. "Monitoring" lub "system monitoringu" – system monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach, z siedzibą Joniny 3, 33-160 Ryglice.
  2. "Administrator" – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach

  § 3

  Cele i podstawy prawne zastosowania monitoringu:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki;
  2. ochrona mienia, zapobieganie aktom kradzieży;
  3. zapobieganie aktom agresji;
  4. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia;
  5. monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

  § 4

  1. System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.
  2. Nagrania systemu monitoringu nie rozpowszechnia się publicznie.
  3. System monitoringu dotyczy miejsc będących miejscami publicznymi.
  4. Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w § 7.
  5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celów określonych w § 3 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  § 5

  1. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
   • elewacje;
   • ciągi piesze;
   • tereny przed obiektem;
   • brama;
   • drzwi wejściowe;
   • boisko szkolne
  2. Infrastruktura monitorowana oznaczona jest odpowiednimi tablicami informacyjnymi dot. systemu monitoringu.
  3. Osoby, które przebywają na terenie monitorowanego obszaru są o tym informowane tablicami informacyjnymi, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  § 6

  1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
  2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
  3. Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli" – po 21 dniach są one automatycznie i bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy.
  4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 21 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  7. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
  8. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

  § 7

  1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
  2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
  3. Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.
  4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.
  5. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.
  6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.
  7. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  8. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw m.in. RODO.
  © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez SP w Joninach
  design: bestudio.pl